week9

Week 9
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
 สื่อ/อุปกรณ์
วันจันทร์
สวนดอกไม้จากเปลือกหอย
-จินตนาการ
-กล้ามเนื้อมือและตาประสานสัมพันธ์กัน
  ขั้นเตรียม    : Body  scan / Brain  Gym  2-3 ท่า
ขั้นกิจกรรม  :
  - ครูนำเปลือกหอยลายมาให้เด็กดู ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
    “นักเรียนเห็นอะไร?  / คิดว่าเป็นเปลือกหอยอะไรนักเรียนรู้จักหอยอะไรบ้าง?
  - ครูส่งเปลือกหอยให้นักเรียนหยิบคนละ1กำ
  - ครูนำภาพวาดต้นไม้และก้านดอกไม้ แปะไว้ตรงกลางห้อง  แล้วให้นักเรียนช่วยกันสร้าง
     สวนดอกไม้ร่วมกันทีละคน
  - ครูและนักเรียนช่วยกันตั้งชื่อสวนดอกไม้ร่วมกัน
ขั้นสรุป   :   ไหว้ขอบคุณ / กอดเสริมแรง/Empower
-เปลือกหอยลาย
-ภาพวาดต้นไม้และก้านดอกไม้
วันอังคาร
ตวงถั่วเขียว
-การคาดคะเน
-การตวง  ขั้นเตรียม    : Body  scan / Brain  Gym  2-3 ท่า
ขั้นกิจกรรม  :
  - ครูนำถาดใส่ถั่วเขียว มาให้เด็กดู ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
    “นักเรียนเห็นอะไร ? /ถั่วเขียวสามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง?”
  -ครูนำถ้วยตวง / ช้อน /แก้วเป๊ก/ มาให้นักเรียนดูแล้ว ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด      
    “นักเรียนคิดว่าถั่วเขียวในถาดสามารถตวงได้กี่ช้อน/กี่ถ้วยเล็ก/กี่แก้วเป๊ก ?”
  - ครูให้นักเรียนที่พร้อมออกมาช่วยตวงทีละคน
  - ครูและนักเรียนสรุปจำนวนปริมาณที่ตวง ของเครื่องมือตวงแต่ละชนิด
ขั้นสรุป   :   ไหว้ขอบคุณ / กอดเสริมแรง/Empower-ถั่วเขียว
-เครื่องมือตวง
/ ถ้วยตวง / ช้อน /แก้วเป๊ก/
วันพุธ
กายบริหาร
-กำกับสติ
-รับรู้ลมหายใจ
-เห็นคุณค่าของตนเอง
ขั้นเตรียม : Brain  Gym / ในท่านั่งวางมือทั้งสองข้างไว้ที่หัวเข้า กำ-แบมือสลับข้างแล้ว
    กำหนดลมหายใจเข้า-ออก
ขั้นกิจกรรม :
  - นักเรียนทำกายบริหารตามครู
  -ท่ายืน/ยืดร่างกาย/ก้มลงใช้นิ้วมือแตะปลายเท้า/ยืนขาเดียวพับขาหนีบ/สลัดขาสลับข้าง
   -ท่านั่ง / นั่งยอง ๆ แล้วใช้แขนยกตัวขึ้น/นั่งท่าอุ้มน้อง /นั่งปูไต่
   -ท่านอน /ยกขาสองข้างชูขึ้นสูง ๆ /ใช้ขาปั่นจักยาน  /ปลาดาว /Body  scan
ขั้นสรุป :   Brain  Gym  2-3 ท่า / ไหว้ขอบคุณ / Empower
-เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
-เครื่องเล่นเพลง
วันพฤหัสฯ
ลอกลายหรรษา
-ฝึกกล้ามเนื้อมือและตาประสานสัมพันธ์กัน
-จดจ่อ/มีสติ
ขั้นเตรียม    : Body  scan / Brain  Gym  2-3 ท่า
ขั้นกิจกรรม  :
   -ครูนำอุปกรณ์มาให้นักเรียนดู ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร?/ คิดว่า
     ครูจะให้นักเรียนทำอะไร?”

  - ครูส่งอุปกรณ์ให้นักเรียน (รูปภาพลายเส้น/กระดาษลอกลาย/ สีไม้)
  - ครูสาธิตวิธีการทำให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนลงมือทำแล้วระบายสีให้สวยงาม
  - นักเรียนส่งอุปกรณ์ส่งกลับมาให้ครูอย่างนอบน้อม
ขั้นสรุป   :   ไหว้ขอบคุณ / กอดเสริมแรง/Empower

-รูปภาพลายเส้น
-กระดาษลอกลาย
-สีไม้
วันศุกร์
ปั้นตามเรื่องเล่า

ขั้นเตรียม    : Body  scan / Brain  Gym  2-3 ท่า
ขั้นกิจกรรม  :
   - (ครูเล่าเรื่องราวในช่วง Body  scan ) ครูทบทวนเรื่องราวที่ครูเล่า และครูใช้คำถาม
      กระตุ้นให้คิด “ครูเล่าเกี่ยวกับอะไร ?/ เหตุการณ์เป็นอย่างไร? /ในเรื่องเล่าครูเอ่ยถึง
      ใครบ้าง?  /นักเรียนชอบตัวละครตัวใดในเรื่อง”
  - ครูส่งดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นให้เด็กปั้นตัวละครที่อยู่ในเนื้อเรื่องที่ตนเองชอบที่สุด1  
    ตัว
  -ครูให้เด็กเล่าว่าสิ่งที่ตนปั้นคืออะไร? / เพราะอะไร?
  -ครูให้เด็กที่น่ารักเก็บชิ้นงานใสกระจาดชิ้นงานและเก็บแผ่นรองปั้น
ขั้นสรุป   :   ไหว้ขอบคุณ / กอดเสริมแรง/Empower


-ดินน้ำมัน
-แผ่นรองปั้นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น