week1

Week 1
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
สะพานนางฟ้า
-สติ
-สมาธิ
-จดจ่อ
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร  เคยเห็นที่ไหน
- ครูแนะนำการสร้างสะพานต่อกัน
- ครูแจกอุปกรณ์
- ครูและนักเรียนทำกิจกรรม
- นักเรียนโชว์ผลงาน  ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด ถ้านักเรียนมีโอกาสขอพรจากพี่นางฟ้าได้จะขออะไร  ให้ใคร 
- มอนิเตอร์เก็บอุปกรณ์
 -      ขั้นจบ: ครูชื่นชมผลงานและความตั้งใจ   มอบพลังความรัก
ลวดเสียบ
อังคาร
มาลัยของแม่
- สติ
- สมาธิ
- รู้ตัวขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร มีสีอะไรบ้าง
- ครูและนักเรียน  ช่วยกนนับสื่อแต่ละชนิดว่ามีจำนวนเท่าไร
- ครูแนะนำกิจกรรม  พร้อมสร้างข้อตกลง
- แจกอุปกรณ์
- ครูและนักเรียนทำกิจกรรม
- นักเรียนโชว์ผลงานพร้อมนับสื่อแต่ละชนิดพร้อมกันอีกครั้ง
- มอนิเตอร์เก็บอุปกรณ์
 -      ขั้นจบ:    ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก
ลูกปัด (7 ลูก)
- กระดาษตัดรูปดอกไม้ (4 ดอก)
- กระดุม ( 2 เม็ด)
- เส้นเอ็น
พุธ
โยคะแปลงร่าง
- สติ
- สมาธิ
-รู้ตัว
ขั้นเตรียม:
    -  -  Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
- นวดขอบคุณอวัยวะส่วนส่วนต่างๆ
ขั้นกิจกรรม:
- ไหว้พระอาทิตย์,ภูเขา,เครื่องบิน,ผี้เสือ,เต่า,จระเข้,งูใหญ่
ตั๊กแตน,ปลาดาว
-  ขั้นจบ:  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก
- เพลงสปา
พฤหัสบดี
ผลไม้มีประโยชน์
-สติ
-สมาธิ
-จินตนาการ
ขั้นเตรียม:
 - Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
- ร้องเพลงประกอบท่าทาง,แตะอวัยวะ
-          ขั้นกิจกรรม:
- ครูโชว์อุปกรณ์  ไหมพรม  พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด
- นักเรียน  เห็นอะไร , มีลักษณะคล้ายกับอะไรบ้าง
- ครูเล่าไปทำไป ( Story  เกี่ยวกับรูปภาพพร้อมกับวิธีการทำ)
- ครูสร้างข้อตกลงในการทำกิจกรรม
- ครูแจกอุปกรณ์
- ครูนักเรียนทำกิจกรรมพร้อมกัน
- นักเรียนโชว์ผลงาน
-      ขั้นจบ:  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก

- ไหมพรม
- กาว
- กระดาษรูปภาพผลไม้
- ผ้าชุปน้ำ
ศุกร์
     เรื่องเล่าจากประการณ์ในช่วงปิดเทอม 
- สติ
- สมาธิ
-จินตนาการ
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นเตรียม : Body  scan / Brain  Gym
ขั้นกิจกรรม :
  - ครูให้นักเรียนเล่าประสบการณ์ต่าง ๆ ในช่วงปิดเทอมให้ครูและเพื่อน ๆ ฟัง
  -ครูส่งกระดาษและสีให้นักเรียน
  -ครูให้นักเรียนวาดรูปความประทับใจในช่วงปิดเทอมและระบายสีให้สวยงาม
  -ครูให้นักเรียนบอกเพื่อน ๆ ว่าตนเองวาดรูปอะไร?  เพราะอะไร?
   - นักเรียนเก็บอุปกรณ์แล้วส่งกลับอย่างนอบน้อม
 ขั้นสรุป : ไหว้ขอบคุณ / กอดเสริมแรง/
Empower
- กระดาษ A 4

    - สีไม้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น