Week3


Week 3
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
เมล็ดพืช
-สติ
-สมาธิ
-จดจ่อ
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym แตะร่างกาย อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร สีอะไร พูดสีภาษาอังกฤษ
ครูแจกอุปกรณ์พร้อมอธิบายการแยกเมล็ด
- นักเรียนแยกเมล็ดพันธุ์เสร็จแล้วนำมารวมกันกลางวงกลม (แต่ละชนิดแยกใส่คนละภาชนะ)
 -      ขั้นจบ: เก็บอุปกรณ์โดยส่งกลับ  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก
-เพลงสปา
ถั่วเขียว
- ข้าวเปลือก
- ข้าวสาร
อังคาร
แปลงร่างเมล็ดยางพารา
- สติ
- สมาธิ
- รู้ตัว
-ความคิดจินตนาการ
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร  เคยเห็นที่ไหน นำไปทำอะไรได้บ้าง
ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมล็ดยาง เชื่อมโยงเกี่ยวกับขนาด
แจกอุปกรณ์โดยการส่ง
นักเรียนนับจำนวนของเมล็ดยาง
 -      ขั้นจบ:  เก็บอุปกรณ์โดยการส่งกลับ  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก
เพลงสปา
- เมล็ดยางพารา
พุธ
โยคะ
- สติ
- สมาธิ
-รู้ตัว
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  แตะร่างกาย อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
ครูพาเด็กปลงร่างเป็นสิ่งต่างๆ สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติ พร้อมเล่าเป็นเรื่องราว
-  ขั้นจบ: ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก
- เพลงสปา
พฤหัสบดี
สีสันจากนิ้วมือ
-สติ
-สมาธิ
-จินตนาการ

ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าเรื่องราวเชื่อมโยงกิจกรรม
- ครูแนะนำอุปกรณ์  สร้างข้อตกลง
- ครูแจกอุปกรณ์  สีน้ำ  กระดาษ
- ครูนักเรียนทำกิจกรรมผิมภาพจากนิ้วมือ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นเป็นรูปอะไรบ้าง, เหมือนกับอะไร 
- นักเรียนตั้งชื่อภาพ
-  ขั้นจบ:  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก  มอบพลังความรัก
-เพลงสปา
- สีน้ำ
- กระดาษ
ศุกร์
เรื่องเล่าชวนคิด
- สติ
- สมาธิ
ขั้นเตรียม:
 Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
        Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
- ครูเล่าเรื่องความสามัคคี  ของเด็กๆ คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนได้ยินอะไรบ้างแล้วรู้สึกอย่างไร
-      ขั้นจบ:  เก็บอุปกรณ์โดยการส่งกลับ  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก
- เพลงสปา
- เรื่องเล่า
   วันจันทร์
ขั้นเตรียนมขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ


วันอังคาร
ขั้นเตรียมขั้นกิจกรรม

ขั้นจบ

วันพุธ
ขั้นเตรียมขั้นจบไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น